Del på LinkedIn

Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle

af Klaus Lund, adm. direktør i kategorien Strategiimplementering


Evaluering og udvikling af virksomhedens strategiimplementerings kompetencer

Strategiimplementering, er de fleste vel enige om, er en endnu sværere kunst end strategiudvikling. Med de seneste års ekstra pres på de fleste virksomheder er strategiimplementering kommet mere på den ledelsesmæssige agenda – hyppigt udtrykt ved øget anvendelse af ord som eksekvering/eksekveringskultur, handlekraftig ledelse, performance management, performance kultur etc. Det er derfor yderst interessant at se på, hvordan man som virksomhed kan øge sine strategiimplementerings kompetencer.

Artiklens formål er:

 • At sætte fokus på betydningen af, at man som en del af den årlige strategiproces ogsåevaluerer virksomhedensstrategiimplementerings kompetencer.
 • At give inspiration til, hvordan man kan få mereeffektfulde strategiimplementeringer ved at betragte bedre strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle.

Strategiimplementering som konkurrenceparameter

Igennem årene har der været lavet masser af undersøgelser, der samstemmende konkluderer, at strategiimplementering er en stor udfordring. Budskaberne har været alt lige fra, at 30-60 % af alle strategiimplementeringer er en fiasko, til at implementeringsgraden, dvs. hvor stor en del af strategien man rent faktisk får implementeret, gennemsnitligt ligger på under 50 %. Derfor kan man med rette tale om, at evnen til effektfulde og hurtige strategiimplementeringer også er en konkurrenceparameter.

”Today the difference between a company and it’s competitors is the ability to execute.”

– Ram Charan

Strategiimplementering som et ”Must Win Battle”

En del virksomheder bekender sig til ”Must Win Battle” tankesættet, som ganske simpelt går ud på, at der er nogle ”slag” (ofte kun 2-3 stykker), der bare SKAL vindes, for at man kommer succesfuldt igennem med sin strategi. Det kunne f.eks. være:

 • Leveringssikkerheden skal igen bringes op på 98 %
 • Produkt NN skal på markedet inden årets udgang
 • Etc.

Det er ofte sådanne ”Must Win Battles”, der formuleres. Måske det kunne være værd at udfordre sin virksomhed på, hvorvidt et af de ”Must Win Battles”, man vælger at formulere, skulle handle om strategiimplementering som udtryk for, at det rent faktisk er den disciplin, der for alvor er afgørende – eller i alt fald lige så afgørende – som de ellers udvalgte fokusområder.

Nogle vil selvfølgelig kunne argumentere for, at de traditionelle ”Must Win Battles” som eksemplificeret ovenfor netop er et udtryk for, at der er nogle strategielementer, man i særlig grad vil sikre bliver implementeret. Min erfaring er dog, at man også godt kan ophøje strategiimplementering som et lidt brede fokusområde ved at have det med blandt de ”Must Win Battles”, man vælger ud. I bund og grund handler det om, hvordan man kommunikerer til organisationen, at der er nogle ting, der skal særligt fokus på.

Strategiimplementerings kompetencerne bør evalueres

Øget eksekveringskraft og mere effektfulde strategiimplementeringer starter allerede i selve strategiudformningsfasen, hvor det ikke alene bør handle om at lave selve strategien og planen for udrulningen af strategien kvartal for kvartal, men også at man systematisk evaluerer virksomhedens strategiimplementerings kompetencer.

”Man bør have særligt fokus på lederskabsdelen i selve strategiudformningsfasen, dvs. om virksomheden overhovedet har ledelseskapabiliteten til at føre sin strategi ud i livet.”

– Professor Flemming Poulfelt, CBSDen tidligere Irma direktør og forfatter Alfred Josefsen siger det også ganske fint i sin bog ”Min Passion for ledelse”:
”Derfor bør det være en eksplicit opgave for direktioner og bestyrelser at danne sig et kontinuerligt overblik over organisationens samlede kampkraft. Hvad nytter en ekstra investering på ti milliarder, hvis organisationen er træt eller mangler selvtillid?”

– Alfred Josefsen

Evaluering af strategiimplementerings kompetencerne i praksis

Det vigtigste omkring evaluering af strategiimplementerings kompetencerne er ikke, hvordan man gør, men at man gør det som en del af strategiudviklingsprocessen, og at temaet får en høj prioritet. Det er ligeledes vigtigt, at det også fører til, at man i selve den endelige strategiplan har et område, der behandler, hvordan man vil sikre en høj implementeringsgrad af strategien, herunder hvordan der løbende evalueres på dette på lige fod med, hvordan man evaluerer på fremdriften af den øvrige strategiplan.
Der er mange måder at få et billede af virksomhedens strategiimplementerings kompetencer på. Det kan bl.a. ske igennem:

 • En faktuel status på implementeringsgraden af sidste års strategi ikke alene på resultatsiden, men på de indsatser der blev besluttet, og hvordan de er blevet gennemført.
 • En proces i ledelsen som indebærer en subjektiv self-assessment og drøftelse af, hvordan man vurderer, man er til strategiimplementering. Processen med drøftelserne kan i sig selv være ganske bevidstgørende og skabe et fælles billede af styrker og svagheder.
 • Nogle virksomheder har forskellige spørgsmål med i deres medarbejdertilfredshedsmålinger om medarbejdernes oplevelse af, hvordan man implementerer virksomhedens strategi, herunder i hvilket omfang de føler, de har tilstrækkeligt kendskab til virksomhedens strategi. Disse resultater kan også være nyttige brikker som input til processen.

Evaluering af strategiimplementerings kompetencerne


Bring strategiimplementerings kompetencerne mere i spil i praksis

Uanset om man vælger at kalde det et ”Must Win Battle” eller ej, så handler det om at komme fra evalueringsfasen til, hvordan man i praksis får sat mere fokus på strategieksekvering for at sikre en effektfuld, samlet strategiimplementering og dermed, hvordan man kommer fra en måske brændende platform til et brændende engagement.

Fra brændende platform til brændende engagement
Målrettet fokus på at forbedre strategiimplementerings kompetencerne med udgangspunkt i den under strategiprocessen gennemførte evaluering skal gerne være det, som kan føre en virksomhed fra en måske brændende platform til et brændende engagement i hele organisationen. Artiklens forfatter er ikke fan af hverken den ene eller den anden fodboldklub, men sportsverdenen og det kæmpe engagement, man ofte kan se her, er enhver topledelses drøm om at skabe det tilsvarende i egen organisation, fordi så er man allerede over halvvejs i strategiimplementeringen.

Målrettet fokus på at forbedre strategiimplementerings kompetencerne med udgangspunkt i den under strategiprocessen gennemførte evaluering skal gerne være det, som kan føre en virksomhed fra en måske brændende platform til et brændende engagement i hele organisationen. Artiklens forfatter er ikke fan af hverken den ene eller den anden fodboldklub, men sportsverdenen og det kæmpe engagement, man ofte kan se her, er enhver topledelses drøm om at skabe det tilsvarende i egen organisation, fordi så er man allerede over halvvejs i strategiimplementeringen.

Eksempel på en proces med øget fokus på strategiimplementering som en særlig kompetence

Figuren herunder viser en forsimplet udgave af, hvordan en proces kan tilrettelægges, hvor der er særlig fokus på, at man dels i strategiudviklingsprocessen er nået frem til nogle indsatser, der skal fremme strategiimplementerings kompetencerne og dels, hvordan man i selve strategiimplementeringen skaber løbende fokus og læring.

Strategiimplementering med særlig fokus på anvendelse af strategiimplementerings kompetencer

Der er 3 ting, som er særlig vigtige i denne proces:

 1. At status på, hvordan der arbejdes med at implementere strategien, indgår på lige fod med status på fremdriften af den egentlige strategis hovedelementer og budgetter, og at man på strategistatusmøderne bl.a.:
  • Deler best practices om strategiimplementering baseret på organisationens egne erfaringer.
  • Drøfter elementer i strategiimplementeringen, som giver udfordringer, og hvor lederne bruger hinanden til at udtænke løsninger.
 2. At der er udvalgt nogle fælles fokusområder, som samtlige ledere har fokus på for at øge virksomhedens evner til at få effektfulde strategiimplementeringer, som f.eks.:
  • Evnen til at skabe en ”sense of urgency” holdning
  • Evnen til at synliggøre og fejre succeser
  • Evnen til at mobilisere sit team og løfte i flok
  • Etc.
 3. At man er meget bevidst om forskellen på kompetenceanvendelse og kompetencetilførsel. Meget ofte vil der sikkert være behov for at tilføre ekstra ledelseskompetencer til de enkelte ledere omkring strategiimplementering, men det er en klassisk udfordring, hvordan man kommer fra kompetencetilførsel som f.eks. ved lederuddannelser og til kompetenceanvendelse i praksis. Det er netop processens styrke, at den har meget målrettet fokus på at transformere både eksisterende ledelseskompetencer på strategiimplementeringssiden, som lederne måtte have, og nye ledelseskompetencer, man måtte vælge at tilføre.

Konklusion

Mere effektfulde strategiimplementeringer starter i strategiprocessen med en evaluering af virksomhedens kompetencer på dette område. Dernæst handler det om at få det endnu tydeligere på agendaen i selve strategiimplementeringsprocessen. Det får man ikke ved bare at sige: ”Vi skal have mere handlekraft og mere fokus på eksekvering”. Det kræver:

 • At man over længere tid synliggør, at det er vigtigt (f.eks. ved at ophøje det til et Must Win Battle).
 • At man erkender, at det er en organisatorisk læringsproces, som kun kan ske over tid.
Strategiimplementerings kompetencer som et Must Win Battle.
Hvordan kommer man i gang?

Omkring de temaer, som er behandlet i denne artikel om ”Strategiimplementerings kompetencer som
et Must Win Battle”, kan Klaus Lund & Partnere tilbyde konsulentassistance med bl.a. følgende ydelser og kompetencer:

 • Facilitering af en proces som sikrer, at der bliver gjort status på virksomhedens strategi- implementerings kompetencer samt udarbejdet et oplæg til, hvordan disse kan styrkes i den fremtidige strategiimplementering.
 • Tilrettelæggelse og facilitering af en proces (typisk over en 12 måneders periode), hvor der som en del af den samlede strategiimplementering sættes ekstra fokus på strategiimplementering som en særlig ledelseskompetence.
 • Generel sparring og rådgivning om effektfulde udrulninger af strategier, herunder i særdeleshed også strategier, som samtidig kræver kulturforandringer.

Ønsker du en yderligere dialog om ovenstående, er du velkommen til at kontakte adm. direktør Klaus Lund på kl@klauslund.dk eller direkte på 40 35 67 65.

Del på LinkedIn

4.500+ … har allerede tilmeldt sig

Modtag artikler

Gør som 4.500+ andre og få vores executive brief og om aktuelle trends, cases og erfaringer indenfor strategi-implementering og kundeorientering.